Pracownia Architektury Krajobrazu to biuro projektowe powstałe w 2014 roku. Od początku swojej  działalności, firma świadczy kompleksowe usługi ogrodnicze,  związane z projektowaniem oraz aranżacją ogrodów przydomowych i przestrzeni publicznych; przeprowadzaniem metamorfoz ogrodów; wykonywaniem prac pielęgnacyjnych i porządkowych terenów zieleni, a także zakładaniem ogrodów od podstaw. W ciągu kilku lat działalności stworzyliśmy wiele projektów ogrodów przydomowych i terenów zieleni, z których większość zrealizowaliśmy. Część z tych ogrodów znajduje się pod naszą stałą opieką. Efekty tych działań mogą Państwo zobaczyć w zakładce portfolio, natomiast pełen zakres usług firmy znajduje się w zakładce oferta.

 

Każdy projekt stworzony przez nas jest unikalny i wyjątkowy, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Jesteśmy kreatywni, unikamy sztampowości oraz powszechności. Finalny efekt planu zagospodarowania przestrzeni wynika z połączenia pragnień i oczekiwań inwestorów, z zamysłem oraz wyobraźnią projektantów. W pracowni, powstają z jednej strony projekty minimalistycznych, nowoczesnych ogrodów, z drugiej plany barwnych, angielskich rabat bylinowych, czy formalnych, geometrycznych założeń w stylu klasycznym. Korzystając z niewyczerpalnego źródła inspiracji, jakim jest otaczająca nas natura, w swojej pracy stawiamy na różnorodność.

 

Projekty wraz z ich realizacją, z zakresu architektury krajobrazu - zagospodarowania terenów zieleni i małej architektury wykonujemy dla przestrzeni z całej Polski oraz zagranicy. Usługi pielęgnacji ogrodów realizujemy w województwie lubelskim, w okolicach Lublina, Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Puław. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania związane z architekturą krajobrazu, po przez kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O Z N A J  P I Ę K N O  B Y L I N

P R O F E S J O N A L N E 

P R O J E K T Y

 

Do naszej specjalności należy tworzenie barwnych ogrodów bylinowych w stylu angielskim. Nasze prace wyróżnia plastyczność formy roślinnej oraz duża estetyka. Łączymy swobodnie funkcjonalność z  naturalnością. Do każdego projektu podchodzimy kreatywnie i indywidualnie.

K O M P L E K S O W A 

R E A L I Z A C J A

 

Naszą wizję z arkusza papieru przenosimy w teren. Wykonujemy nawierzchnie ogrodowe, montujemy systemy nawadniające, zakładamy trawniki, sadzimy rośliny, budujemy elementy małej architektury, montujemy oświetlenie ogrodowe. Realizujemy własne oraz gotowe projekty.

C A Ł O R O C Z N A

P I E L Ę G N A C J A

 

Opiekujemy się ogrodami przez cały rok. Wykonujemy wszystkie prace pielęgnacyjne, przypisane do poszczególnych pór roku. Cechuje nas wiedza i solidność. Posiadamy profesjonalny sprzęt do pracy. Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony     roślin     oraz     zwalczania    ich    chorób

i szkodników.

B O G A T E 

D O Ś W I A D C Z E N I E

 

W dorobku posiadamy wiele projektów o róż-norodnej tematyce. Oprócz ogrodów przydomowych, zrealizowaliśmy projekty zieleni w terenach publicznych, zieleni w obiektach sakralnych, tarasów, balkonów czy ogrodów zimowych.

P A R T N E R S T W O

I  W S P Ó Ł P R A C A

 

Aby sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych klientów, współpracujemy z najlepszymi producentami roślin; firmą zajmującą się pielęgnacją wysokiego drzewostanu; hydrologiem specjalizującym się w systemach automatycznego nawadniania.

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

P R O J E K T O W A N I E,  Z A K Ł A D A N I E 

I  P I E L Ę G N A C J A  O G R O D Ó W

K O M P L E K S O W E   U S Ł U G I   O G R O D N I C Z E

 

M A G I A 

B Y L I N O W Y C H 

O G R O D Ó W

P A S J A  I  W I E D Z A

 

 

Stanowimy zespół profesjonalistów, dla których praca w ogrodach jest największą życiową pasją. Śledzimy najnowsze trendy w architekturze krajobrazu, designie i ogrodnictwie, dzięki czemu możemy sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów.

  O G R O D Y

  B Y L I N O W E

  O G R O D Y

  E G Z O T Y C Z N E

  O G R O D Y

  N O W O C Z E S N E

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

  O G R Ó D  M E T R O P O L I T A L N E G O  S E M I N A R I U M 

  D U C H O W N E G O  W  L U B L I N I E 

G A L E R I A  N A S Z Y C H  O G R O D Ó W

 P R A C O W N I A   A R C H I T E K T U R Y   K R A J O B R A Z U   B Ł A Ż E J   N I E D B A Ł

                  Projektowanie, pielęgnacja, realizacja projektów ogrodów, Lublin i okolice. Telefon:   6 6 5  6 5 5  7 6 8,  5 0 3  9 7 4  2 5 4